Заходи фінансового контролю щодо суб’єктів декларування

01 жовтня 2019

      Одними з основних інструментів запобігання та протидії корупції є заходи фінансового контролю передбачені Законом України «Про запобігання корупції»: подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування; повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі-банку нерезидента суб’єктом декларування або членом сім’ї суб’єкта декларування.

       Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» виділяю 4 типи декларацій:

– «Щорічна декларація», подається у період з 01 січня до 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

– «Декларація перед звільненням», подається не пізніше дня припинення діяльності, пов’язаної з виконання функцій держави. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше 20 робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення. Охоплює період, що не був охоплений раніше поданими деклараціями, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації. 

– «Декларація після звільнення», подається до 01 квітня року, наступного за роком, у якому було припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року (крім подарунків, видатків та правочинів, сумісництва, інформація про які вказується незалежно від наявності на 31 грудня).

 – «Декларація кандидата на посаду». Суб’єкт декларування, який претендує на зайняття посади державної служби, до призначення або обрання на відповідну посаду, подає в установленому Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

– «Повідомлення про зміни у майновому стані», подається не пізніше ніж на 10 календарний день з дня отримання доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня року, в якому подається повідомлення. Інформація про зміни у майновому стані членів сім”ї декларанта не повідомляється. Виправленя повідомлень не допускається.

«Повідомлення про відкриття валютного рахунку», повідомляється у 10-денний строк з дня, коли суб”єкт декларування чи член його сім”ї відкрив валютний рахунок в установі банку-нерезидента. Повідомлення подається у вигляді паперового документа і надсилається до НАЗК рекомендованим листом або через власний електронний кабінет у вигляді сканованих копій.

       Після подачі декларації необхідно перевірити її наявність у публічній частині Реєстру за посиланням https://public.nazk.gov.ua, переконатись, що в особистому кабінеті вона має статус «Активна» та перевірити вкладку «Мої повідомлення» персонального кабінету. Перевірити внесену інформацію та в разі необхідності протягом семи днів від дати подання первинної декларації внести зміни.
      У разі порушення термінів чи достовірності даних при поданні декларації, суб’єкт декларування відповідатиме за законом. Зокрема, відповідно до ст. 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 - 1700 грн.).

        Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані - тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 3400 грн.).

       Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 5100 грн.) з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

      Інформація про особу, яка вчинила корупційне правопорушення вноситься до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей не звільняє його від обов’язку повторно подати декларацію, вказавши у ній достовірні відомості.